ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. BEVEZETŐ

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) a Superfly Hungary Kft. (Székhelye: 1133 Budapest, Süllő u. 8 .; a továbbiakban: “SUPERFLY AIR SPORTS”), valamint a SUPERFLY AIR SPORTS /budapest.superfly.eu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: "Vevő") jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen ÁSZF minden olyan szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://budapest.superfly.eu weboldalon keresztül történik.

A szolgáltatást nyújtó adatai:
Név: Superfly Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1133 Budapest, Süllő utca 8.
Cégjegyzékszám: 01 09 304 816
A nyilvántartó cégbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26154161-2-41
Email cím: budapest @ superfly. eu

Kérjük, hogy a szogáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetéelénéra kadelöteleles.

A szolgáltatás megrendelése esetén a vevo ráutaló magatartással elfogadja a Jelen ÁSZF-ben meghatározott szerződési, felhasználási és a honlapon külön dokumentumban található adatvédelmi feltételeket, szabályokat, melyek a szolgáltatást igénybevevő és a SUPERFLY AIR SPORTS között létrejövő szerződés részét képezik.

A Vevő a weboldalon történő Vásárlás gomb megnyomásával / regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi szabályzat feltételeitezélézézézézézé A weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.

A SUPERFLY AIR SPORTS a jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályi keretek között egyoldalúan jogosult megváltoztatni. Amennyiben a szerződési, felhasználási és adatvédelmi feltételeit a SUPERFLY AIR SPORTS a jövőben módosítja, a változásokat a honlap nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a móyjaété Az ÁSZF módosításai a honlapon történő megjelenéstől hatályosak, a már addig létrejött szerződéseket nem érintik.

 

II. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS MENETE

A weboldalon történő vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztrációt, illetve regisztrált felhasználóknak a belépést, a https://shop-budapest.superfly.eu/shop Fülön tesszük lehetővé. A regisztráció során megadandó adatokat az Adatvédelmi Szabályzat rögzíti. A felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti a budapest@superfly.eu e-mail címre küldött felhasználói törlést kérő üzenetben.

A webáruházban a megvásárolni kívánt termék kiválasztásával, belépés vagy regisztráció után, a "GO FLY" (megrendelés elküldése) gomb használatával tudja rendelését leadni. A megrendelés elküldésevel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a SUPERFLY AIR SPORTS felé. A megrendelés leadását megelőzően a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a SUPERFLY AIR SPORTS webáruház által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyérkilaktozatés. Ez a visszaigazoló email üzenet kizárólag a megrendelés SUPERFLY AIR SPORTS-hoz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza.

 

III. SZERZŐDÉSKÖTÉS

Amennyiben a Vevő jedyet vásárol a weboldalon, mely jedyet a szolgáltatást nyújtó SUPERFLY AIR SPORTS elektronikusan megküld részére, úgy a Vevő és a SUPERFLY AIR SPORTS között szerződés jön létre. A SUPERFLY AIR SPORTS határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A SUPERFLY AIR SPORTS és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, melynek időtartama a jedy megvásárlásától a jedy felhasználásáig tart. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügengő szolgáltatások egyes kérdéseiről (ectv.);
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

A szerződés az elektronikus úton, a jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint történő vásárlással és a jegy megküldésével - Kizárólag elektronikus formában, a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel kerül megkötésre, az nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül iktatásra, utóbb nem is férhető hozzá , a SUPERFLY AIR SPORTS magatartási kódexnek nem vetette magát alá.

 

IV. SZÁLLÍTÁS

Az online jedy a megerősítő electronics levél mellékleteként (.pdf formátumban) kerül elküldésre a Vevőnek.
A jedyek postai úton nem kerülnek továbbításra.

A Vevőnek a megerősítő electronics levelet meg kell megőriznie! A kinyomtatott jedy elvesztése esetén az elektronikus levél szolgálhat a vásárlás megerősítéseként.

Amennyiben a Vevő a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt jedy (eke) t, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba lheet. Ebben az esetben kérjük, hogy a vásárlást ne ismételje meg, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a SUPERFLY AIR SPORTS-al a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

V. FIZETÉS

A fizetés a rendelés leadásakor azonnal esedékessé válik. Fizetni lehet hitelkártyával, a SEPA beszedési megbízási rendszerén keresztül, vagy banki átutalással.

Hitelkártyás fizetésnél a vásárlónak a megrendelés párbeszédablak megfelelő adatbeviteli mezőit kitöltve meg kell adnia a kártyatulajosos, Ezen túlmenően a megfelelő hitelkártya-intézet 3-D biztonsági rendszerén (MasterCard Securecode, Verified by Visa) történő hitelesítés is szükséges lehet.

A SEPA beszedési megbízási rendszerén keresztül történő fizetéshez a Vevőnek a megrendelés párbeszédablak megfelelő adatbeviteli mezőiben meg kell adnia az IBAN nemzetközi bankszámlaszámotjátá nátánáté aá bá kávámát.

A SUPERFLY AIR SPORTS fenntartja magának a jogot arra, hogy amíg a Vevő az összes fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesítette, addig a jedyekkel történő belépést meggátolja.

 

VI. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, A VÉTELÁR, A TELJESÍTÉS

A szerződés alapján a SUPERFLY AIR SPORTS köteles a megrendelt jedyet a Vevő részére átadni, a Vevő pedig a jedyet átvenni és annak ellenértékét megfizetni.

A honlapon a Vevő regisztráció nélkül megtekinthet valamennyi adatot. Amennyiben a weboldalon szereplő információk homályosnak, hiányosnak vagy ellentmondónak tűnnek, úgy kérjük, hogy szíveskedjenek SUPERFLY AIR SPORTS-al felvenni a kapcsolatot. Ennek elmaradása esetén, az ezzel összefügengő hátrányos jogkövetkezményekért felelősséget a SUPERFLY AIR SPORTS nem vállal.

A megjelenített szolgáltatások jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint, elektronikus úton rendelhetőek, azok elektronikusan kerülnek a Vevő rendelkezésre bocsátására.

A jedyekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forint pénznemben meghatározott bruttó árak, azaz tartalmazzák a jogszabályban előírt általános forgalmi adót (ÁFA).

Amennyiben a SUPERFLY AIR SPORTS mind gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a jedy közismert, általánosan elfogadott vagy becsül árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a SUPERFLY AIR SPORTS szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat a vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén a feltűnő értékaránytalanság esete áll fenn a jedy valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvéognettl Ennek alapján a hibás / téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A jedyek feljogosítják a Vevőt arra, hogy a létesítménybe belépjen, valamint, hogy azt és a berendezéseket az érvényesség napján és az érvényességi idő alatt használja.

A jedyek megrendelésével a Vevő a belépés és a használat SUPERFLY AIR SPORTS által meghatározott szabályait elfogadja.

Ajegy elvesztése esetén a SUPERFLY AIR SPORTS a belépést csak akkor engedélyezi, ha a Vevő a személyazonosságát igazolja, feltéve, ha a jedyet még nem használták fel.

A jedyek nem átruházhatók! A jedyek viszonteladása tilos!

 

VII. VEVŐ ADATAI

A Vevő személyes adatainak kezelése, megőrzése, továbbítása a honalpon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.

A Vevő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

A SUPERFLY AIR SPORTS a Vevő által tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémákért, hibákért felelősség nem terheli.

A SUPERFLY AIR SPORTS nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a SUPERFLY AIR SPORTS felróható vbóet hozzáf. A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni a SUPERFLY AIR SPORTS –t az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása esetén.

A Vevőnek bármikor lehetősége van adatait módosítani. A SUPERFLY AIR SPORTS jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vevő valódiságát ellenőrizni.

A SUPERFLY AIR SPORTS fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a jedyekkel történő bármilyen visszaélés esetén visszautasítsa.

 

VIII. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

A 151/2003. (IX.22) Corm. rendelet, illetve melléklete értelmében a SUPERFLY AIR SPORTS által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

A kellékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 1st sz. melléklete.

A Vevő minden olyan szolgáltatásra jogosult, ami az adott napon a SUPERFLY AIR SPORTS összes látogatója számára biztosítva van. A Vevő nem jogosult arra, hogy minden tevékenységet teljes egészében és zavartalanul elvégezhessen. Az üzemzavarok vagy az egyes látványosságok egy egész napig tartó leállásai nem minősülnek hibának.

Ha a szolgáltatást nem használják a jedy érvényességi ideje alatt, akkor a Vevő a jedy árának visszatérítésére, vagy más napon történő belépésre nem jogosult.

 

IX: ELÁLLÁS JOGA

A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés l) pontja alapján az elállási és felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a jegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a SUPERFLY AIR SPORTS-nak nem áll módjában sem a jedyet visszaváltani, sem annak értékét visszatéríteni.

Fix időpontra foglalt rendezvények foglalója nem visszatéríthető, azonban a foglalást megelőző 72 óráig díjmentesen áttehető új időpontra.

Abban az esetben, ha a Vevő olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (azaz bármikor felhasználható), akkor a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási / felmondási jog szabályai az alábbi módon érvényesülnek:

Az elállási / felmondási a jog vásárlástól számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolható, a Jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási / felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű írásbeli nyilatkozat (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) útján.

Postai címünk: 1133 Budapest, Süllő u. 8.
E-mail címünk: budapest@superfly.eu

Az elállási / felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

A Vevő határidőben gyakorolja elállási / felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt a fent megjelölt módon elküldi elállási / felmondási nyilatkozatát.

Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan jedy esetén, amely bármikor felhasználható a Vevőnek nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vevő azyál. A jedyet nem szükséges megküldeni, mert azt a SUPERFLY AIR SPORTS elektronikusan érvényteleníti.

Ha a Vevő jogszerűen eláll a szerződéstől, a SUPERFLY AIR SPORTS haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítiá fogyatészétel a fogyatészélt A visszajáró összeget a SUPERFLY AIR SPORTS a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéásá kzzjaez; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

X. PANASZKEZELÉS

A Vevők az esetleges panaszokat, észrevételeket fentebb rögzített elérhetőségeken közölhetik a SUPERFLY AIR SPORTS-al.

A SUPERFLY AIR SPORTS a szóban vagy telefonon beérkezett panaszt lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és orvosolja. Ha erre nincs mód, vagy a vevo a panaszkezeléssel nem ért egyet, úgy a SUPERFLY AIR SPORTS írásbeli jegyzőkönyvet VESZ fel a panaszról, a SUPERFLY AIR SPORTS által javasolt panaszkezelési módról, a vevo álláspontjáról it annak EGY másolati példányát átadja a jelenlévő Vevőnek, az eredeti példányt pedig megőrzi. Telefonos ügykezelés esetében a jedyzőkönyv egy másolati példányát a panaszkezelés érdemi kivizsgálásáról szóló tájékoztatással egyidejűleg küldi meg a Vevő részére. A panaszkezelés érdemi eredményéről a SUPERFLY AIR SPORTS harminc napon belül tájékoztatja a Vevőt.

Az írásban (email, postai úton) érkezett panaszt a SUPERFLY AIR SPORTS harminc napon belül vizsgálja ki, és tájékoztatja a panasz beérkezésével azonos módon a Vevőt. Amennyiben a SUPERFLY AIR SPORTS elutasítja a panaszt, köteles azt megindokolni, egyúttal tájékoztatni a Vevőt arról, hogy panaszával mely hatósághoz, szervhez fordulhat, illetve, hogy adottéezetéhát test. A SUPERFLY AIR SPORTS köteles megadni az illetékes hatóság, illetve az illetékes békéltető testület elérhetőségét.

Amennyiben a SUPERFLY AIR SPORTS (vállalkozás) és a Vevő (fogyasztó) között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesőséséyyámá

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Bírósági eljárás: a Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.Polgári Törvénykönóvótl. törvény rendelkezései szerint.

Amennyiben a SUPERFLY AIR SPORTS a Vevo Fogyasztói panaszát elutasítja, úgy a Vevo jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a Vitas ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó reach irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést Hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy fax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását , és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető Testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető Testület előtti megjelenési kötelezettség ( "meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása"). Amennyiben a vallllozas székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testaraetet működtető kamara szerinti megyébe

A kérelemnek tartalmaznia Kell: a fogyasztó NEVET, lakóhelyét vagy Tartózkodási helyét, a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás NEVET, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését, a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az AZT alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a fogyasztó nyilatkozatát arrol, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a Vitas ügy rendezését, a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben more békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem Indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem kerül sor, a testület döntésére irányuló indítványt, a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni Kell AZT az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát) amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Online vitarendezési platform: az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vadsárláshoz Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy a távolság meggátolná őket ebben. Ha a Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem kíván bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A SUPERFLY AIR SPORTS nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok arra jogosulatlan személy vagy személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbításának késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a honlap folyamatos üzemeltetése megszakadhat. A SUPERFLY AIR SPORTS ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a SUPERFLY AIR SPORTS nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik. A SUPERFLY AIR SPORTS kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő vagy harmadik személy szerződés, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

A SUPERFLY AIR SPORTS jogosult a szolgáltatás vagy a honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a SUPERFLY AIR SPORTS haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igény esetén peres, peren kívüli vagy nemperes eljárást kezdeményezhet, megindítja az Ektv.-ben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

A területen a SUPERFLY AIR SPORTS van birtokon belül. A SUPERFLY AIR SPORTS jogosult bárkit kiutasítani, számukra a területre történő belépést megtiltani, vagy a birtokon belüli jogaival összhangban egyéb megfelelő módon intézkedni. A látogatók kiutasíthatók különösen akkor, ha más látogatókat zaklatnak, vagy ha a felhasználókra vonatkozó feltételeket vagy szabályokat más módon ismétlődően vagy jelentősen megszegik.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Ptk. és az Ektv. rendelkezései.

Az ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége nem érinti az ÁSZF többi pontjának érvényességét. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, úgy helyébe a vonatkozó jogszabályok rendelkezései lépnek. Amennyiben a SUPERFLY AIR SPORTS az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erh vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 

ÁSZF 1. sz. melléklete

A kellékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

    a. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

On a SUPERFLY AIR SPORTS hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

    b. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhebt kéaletölts arbot. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthat

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

    c. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

On a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

    d. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

    e. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a SUPERFLY AIR SPORTS vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

ÁSZF 2. sz. melléklete

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Superfly Hungary Kft.;
Székhely: 1133 Budapest, Süllő u. 8.
E-mail cím: budapest@superfly.eu

Alulírott / ak kijelentem / kijelentjük, hogy gyakorlom / gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat / jogunkat az alábbi termék / ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyúdulésázeret

 

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

 

A fogyasztó (k) neve:

 

A fogyasztó (k) címe:

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jedyet nem használtam fel.

A fogyasztó (k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

Kelt: Budapest, 2018 _____________